Thầy Sáu Bernado Toàn Nguyen – Dâng Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục – Nhà Thờ St. Michael North Melbourne 10-9-2017

Toan

Thánh Lễ Tạ Ơn

Thầy Sáu Bernado Toàn Nguyen sẽ dâng lễ tạ ơn Tân Linh Mục

Chủ Nhật 10/9/2017 5PM

Tại Nhà Thờ

St. Michael
456 Dryburgh St
North Melbourne VIC 3051
Australia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *